<> Bajki <> Dla przedszkolaka <> Wesołe miasteczko <> Wesoła dolinka <>

OFERTA
> Strona główna
> Programy
> Oferta edukacyjna
> O nas
> Kadra
> Nasze sukcesy
> Galeria
> Aktualności
> Kontakt
> Zapisy na dyżur wakacyjny
> Nr kont do opłat
> 100 lat w Warszawie
> Ewaluacja wewnętrzna
> Dokumenty do pobrania


Ewaluacja wewnętrzna

Drodzy Państwo

Od listopada 2009 r. obowiązuje nowe rozporządzenie o nadzorze pedagogicznym opisujące wymagania stawiane przez państwo szkołom i placówkom edukacyjnym. Jednym z elementów nowego nadzoru jest ewaluacja. Ewaluacja zewnętrzna - przeprowadzana przez ewaluatorów z Kuratorium Oświaty i Wychowania oraz ewaluacja wewnętrzna polegająca na zaplanowanym i podporządkowanym pewnym rygorom metodologicznym zbieraniu oraz przetwarzaniu informacji o warunkach, przebiegu i skuteczności działań podejmowanych w Przedszkolu. Od 2009r. wszystkie placówki oświatowe obowiązane są do przeprowadzania corocznych badań ewaluacyjnych. Badania mają na celu określenie poziomu spełniania wymagań (dokładne opisy wymagań znaleźć można w załączniku do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego). Przedszkole może spełniać te wymagania na pięciu poziomach: A,B,C,D,E, gdzie poziom A jest najlepszą oceną. Należy podkreślić, iż poziom spełnienia wymagań określa ewaluacja zewnętrzna a od 2014 roku wymagań jest 12. Dyrektor oraz członkowie Rady Pedagogicznej mogą również ustanowić własne wymagania wynikające z potrzeby chwili i poddać je ewaluacji wewnętrznej.
Wymaganie 1: Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów.
Wymaganie 2: Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się.
Wymaganie 3: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej.
Wymaganie 4: Uczniowie są aktywni.
Wymaganie 5: Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne.
Wymaganie 6: Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji.
Wymaganie 7: Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych.
Wymaganie 8: Promowana jest wartość edukacji.
Wymaganie 9: Rodzice są partnerami szkoły lub placówki.
Wymaganie 10: Wykorzystywane są zasoby szkoły lub placówki oraz środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju.
Wymaganie 11: Szkoła lub placówka organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy wyników sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych.
Wymaganie 12: Zarządzanie szkołą lub placówką służy jej rozwojowi.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 roku w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2009 r., Nr 168, poz. 1324) z późniejszymi zmianami. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa ustalane na dany rok szkolny przez Ministra Edukacji Narodowej.


Poniżej prezentujemy wybrane fragmenty Raportów z ewaluacji wewnętrznej (pełen Raport z ewaluacji wewnętrznej dostępny jest na tablicy informacyjnej obok gabinetu Dyrektora Przedszkola).

*Rok 2015/2016


1. Ewaluację przeprowadzono w okresie od września 2015 do czerwca 2016 (wszystkie etapy).
2. Członkowie zespołu: Marzena Grzęda (lider), Anna Kozłowska (v-ce), Marta Szyderska (protokolant), Aneta Kozacka, Monika Krauze, Anna Kucharska, Magda Radomska (członkowie) oraz Ilona Kalinowska (stażysta-obserwator).
3. Ewaluacja w zakresie: realizacja programów własnych; tematyka przyjęta na wniosek członków Rady Pedagogicznej.
5. Cele ewaluacji - pozyskanie informacji na temat:
czy zakładane cele zostały osiągnięte
jakie rezultaty osiągnięto
czy potrzebna jest modyfikacja, a jeśli tak - w jakim zakresie
czy rezultaty są trwałe.

6. Wykaz programów autorskich poddanych auto-ewaluacji:
Program adaptacji najmłodszych
Empiryczne poznawanie świata
Bezpieczny przedszkolak; program profilaktyki zagrożeń
Spotkania z kulturą; program edukacji kulturalnej
Świat w kolorach; program edukacji plastycznej
Empatyczny przedszkolak
Drama w przedszkolu.

Uwagi ogólne

Wnioski wyciągnięto na podstawie informacji uzyskanych z trzech źródeł: rodziców najmłodszych dzieci, nauczycieli oraz obserwacji dzieci podczas wykonywania konkretnych zadań oraz codziennej aktywności. W badaniach zastosowano arkusze ewaluacyjne pobrane z realizowanych programów.

Wnioski końcowe

Cele ewaluacji wewnętrznej zostały spełnione. Uzyskano odpowiedzi na postawione pytanie: czy zakładane cele realizacji programów autorskich zostały osiągnięte? - tak
Uzasadnienie

1. Wprowadzenie do codziennej realizacji programów autorskich miało na celu:

rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi,
budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich prac oraz przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych,
wprowadzanie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne,
kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej

i powyższe cele zostały zrealizowane.

2. Uzyskane przez dzieci w toku różnorodnych zabaw i zajęć: wiedza, umiejętności, nawyki charakteryzują się trwałością; dzieci wykorzystują je podczas zabaw dowolnych, samorzutnie podejmując aktywność.
3. Trafnie dobrano metody i formy zastosowane w realizacji programów, dostosowując je do możliwości i zainteresowań dzieci.

Uwagi końcowe

1. Zakładane w programach edukacyjnych cele zostały spełnione, jednak zespół uważa, że niektóre programy realizowane w placówce należy poddać modyfikacji - głównie arkusze ewaluacji, gdyż w obliczu zmian w Podstawie programowej dla wychowania przedszkolnego straciły na aktualności, pytania w arkuszach się powielają a jeszcze inne arkusze są zbyt obszerne. Niektóre zadania i polecenia są zbyt trudne do wykonania przez dziecko w młodszym wieku przedszkolnym. Uwagi te dotyczą prawie wszystkich programów a w szczególności: Świat w kolorach, Drama w przedszkolu oraz Spotkania z kulturą.


*Rok 2014/2015


1. Ewaluację przeprowadzono w okresie od sierpnia 2014 do maja 2015r. (wszystkie etapy).
2. Ewaluacji dokonał przedszkolny zespół zadaniowy ds. ewaluacji wewnętrznej w składzie: Marzena Grzęda (koordynator), Anna Kozłowska (v-ce), Marta Szyderska (protokolant), Edyta Karbowiak, Aneta Kozacka, Monika Krauze, Anna Kucharska (członkowie).
3. Przedmiot ewaluacji: wymaganie 6. z listy wymagań MEN:
Przedszkole wspomaga rozwój dzieci z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji.
4. Cele ewaluacji:
Pozyskanie informacji na temat, czy w przedszkolu:
- rozpoznaje się możliwości psychofizyczne i potrzeby rozwojowe dzieci,
- rozpoznaje się sytuację społeczną dzieci,
- dostosowuje się działania edukacyjne do indywidualnej sytuacji dziecka,
- realizowane są działania antydyskryminacyjne,
- współpracuje się z PPP oraz innymi podmiotami świadczącymi poradnictwo i pomoc dzieciom, opracowuje się IPET dla dziecka z orzeczeniem,
- opracowano procedurę postępowania w sytuacji nagłej - zagrożenia zdrowia lub życia dziecka (wypadek, atak epilepsji).
5. W ewaluacji zastosowano metody badawcze:
- wywiad indywidualny z dyrektorem,
- badanie ankietowe,
- analizę dokumentów udostępnionych przez Dyrektora (pomoc PP, procedura postępowania w sytuacji nagłej lub choroby przewlekłej),
- dane z trzech niezależnych źródeł: od dyrektora, pracowników przedszkola, rodziców.
6. Wniosek końcowy: cele ewaluacji zostały spełnione. Uzyskano pozytywne odpowiedzi na postawione pytania.

7. Uwagi końcowe:
- Na prośbę Dyrektora Przedszkola Pani Iwony Karolewskiej zespół ds. ewaluacji wewnętrznej opracował ankietę, nazwaną roboczo, ankietą zadowolenia. Pomimo osobistych próśb nauczycieli oraz Dyrektora (na zebraniu Rady Rodziców) o aktywny udział w badaniach, zwrócono 51 wypełnionych ankiet (na 165 wydanych).
Przykłady pozytywnych wypowiedzi rodziców z ankiety "satysfakcji":
- Przedszkole dokłada wszelkich starań, aby dzieci czuły się tam dobrze. Jest sympatycznie i miło. Panie są uśmiechnięte i jest z nimi kontakt. Jest bezstresowo i domowo. Dziękuję w imieniu syna za pyszne jedzenie.
- Dzieci wracają do domów z nowymi pomysłami i wiadomościami,
- Ważne informacje trafiają do mnie, czyli jest zachowana komunikacja i przepływ istotnych informacji,
- Jestem bardzo zadowolona z przedszkola. Moje dzieci chętnie chodzą do swoich grup. Panie, jak dla mnie, bez zastrzeżeń. Pani dyrektor troszczy się o każdego przedszkolaka. Jest świetna. Super!
- Szybko docierają najważniejsze informacje,
- Przepływ informacji na każdej płaszczyźnie jest bardzo satysfakcjonujący. Duża zasługa w tym Pań, które mailowo na bieżąco informują rodziców
- W zasadzie brak uwag. Wszystko przebiega prawidłowo. W szczególności bardzo satysfakcjonujące są dodatkowe zajęcia dla dzieci, tj. dużo różnych wycieczek i zaangażowanie Pań.

*Rok 2013/2014


1. Ewaluację przeprowadzono w okresie od września 2013 do maja 2014 (wszystkie etapy).
2. Ewaluacji dokonał przedszkolny zespół zadaniowy ds. ewaluacji wewnętrznej w składzie: Marzena Grzęda (koordynator), Anna Kozłowska (v-ce), Monika Krauze (protokolant), Edyta Karbowiak, Anna Kucharska, Dorota Lesiak (członkowie).
3. Przedmiot ewaluacji: wymaganie 1. z listy wymagań MEN:
Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci.
4. Cele ewaluacji:
Pozyskanie informacji na temat:
- Czy koncepcja pracy przedszkola jest adekwatna do potrzeb dzieci, czy pomaga rozwijać zainteresowania dzieci,
- Czy realizowane w przedszkolu działania są spójne z koncepcją pracy przedszkola,
- Czy koncepcja pracy przedszkola uwzględnia oczekiwania środowiska lokalnego,
- Czy rodzice znają i akceptują koncepcję pracy przedszkola,
- Czy wszyscy pracownicy przedszkola znają i akceptują koncepcję pracy przedszkola.
5. W ewaluacji zastosowano metody badawcze:
- wywiad indywidualny z dyrektorem,
- badanie ankietowe,
- analizę dokumentu: koncepcji pracy przedszkola nr 218 ISKRA,
- dane z trzech niezależnych źródeł: od dyrektora, pracowników przedszkola, rodziców.
6. Wniosek końcowy: cele ewaluacji zostały spełnione. Uzyskano pozytywne odpowiedzi na postawione pytania.

7. Uwagi końcowe: Na 200 wydanych ankiet rodzice zwrócili 43 wypełnionych, co stanowi 21,5%. Zważywszy na to, iż ankietowanie odbyło się po przeprowadzonej wśród rodziców akcji informacyjno - konsultacyjnej dotyczącej koncepcji pracy przedszkola, jest to mizerny odsetek rodziców biorących udział w badaniach. Zarówno rodzice, jak i pracownicy mieli możność współredagowania i modyfikowania zapisów koncepcji: w dogodnym i łatwo dostępnym oraz bardzo widocznym miejscu zorganizowany został kącik informacyjno - konsultacyjny dotyczący koncepcji. Każdy chętny rodzic bądź pracownik mógł przekazać swoje zdanie na temat zapisów zawartych w koncepcji (wersja koncepcji do czytania "na miejscu", do zabrania "na wynos" w grupach i w kąciku, karteczki, długopisy, pudełko na sugestie). Wystarczyło tylko poznać koncepcję i wypowiedzieć się na jej temat, ujawnić swoje sugestie, wypisać propozycje zmian. Akcja informacyjno - konsultacyjna trwała od grudnia do marca.


*Rok 2012/2013


1. Ewaluację przeprowadzono w okresie od września 2012 do czerwca 2013 (wszystkie etapy).
2. Członkowie zespołu: Marzena Grzęda (lider), Anna Kozłowska (v-ce), Monika Krauze (protokolant), Agata Struczyk, Edyta Karbowiak, Anna Kucharska, Joanna Karaś (członkowie).
3. Ewaluacja w obszarze I: efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej przedszkola.
4. Przedmiot ewaluacji: aktywność, bezpieczeństwo, prawa dziecka.
5. Cele ewaluacji:
- Pozyskanie informacji na temat - czy w przedszkolu tworzy się warunki sprzyjające aktywności dziecka,
- Pozyskanie informacji na temat - bezpiecznych warunków pobytu dziecka w przedszkolu,
- Pozyskanie informacji na temat - przestrzegania i upowszechniania praw dziecka w przedszkolu.
6. Wnioski końcowe: cele ewaluacji wewnętrznej zostały spełnione. Uzyskano odpowiedzi na postawione pytania:
- Czy w przedszkolu tworzy się warunki sprzyjające aktywności dziecka? - TAK,
- Czy stworzone są bezpieczne warunki pobytu dziecka w przedszkolu? - TAK,
- Czy w przedszkolu przestrzegane i upowszechniane są prawa dziecka? - TAK.

7. Uwagi końcowe: Wnioski wyciągnięto na podstawie informacji uzyskanych z trzech źródeł: rodziców, nauczycieli oraz obserwacji najstarszych grup dzieci podczas zajęć dodatkowych (umuzykalnienie) (gr. VI), dowolnych (gr. IV), organizowanych przez nauczyciela (gr. VI). W badaniach ankietowych wzięło udział 41 rodziców (na 135 wydanych ankiet) oraz 14 nauczycieli.


*Rok 2011/2012


1. Ewaluację przeprowadzono w okresie od września 2011 do czerwca 2012 (wszystkie etapy).
2. Członkowie zespołu: Marzena Grzęda (lider), Anna Kozłowska (v-ce), Monika Krauze (protokolant - powołana w zamian za Magdalenę Radomską), Karolina Jankowska, Edyta Karbowiak, Anna Kucharska, Magdalena Radomska, Grażyna Stańczak (członkowie).
3. Ewaluacja w obszarze: IV - zarządzanie przedszkolem, a w szczególności: sprawowany jest wewnętrzny nadzór pedagogiczny.
4. Ewaluacja podjętych działań usprawniających zawartych w Raporcie z roku szkolnego 2010/2011, w obszarze III - przedszkole w środowisku lokalnym, a w szczególności: rodzice są partnerami przedszkola oraz promowana jest wartość wychowania przedszkolnego.
5. Przedmiot ewaluacji: przedszkolny wewnętrzny nadzór pedagogiczny, efekty działań usprawniających.
6. Cele ewaluacji:
- Pozyskanie informacji na temat - czy w przedszkolu sprawowany jest wewnętrzny nadzór pedagogiczny,
- Pozyskanie informacji na temat - czy działania usprawniające (wynikające z ubiegłorocznej ewaluacji wewnętrznej) przyniosły pozytywny skutek,
- Podjęcie decyzji o kontynuacji bądź modyfikacji działań.
7. Wnioski końcowe: Cele ewaluacji wewnętrznej zostały spełnione. Uzyskano odpowiedzi na nurtujące pytania:
- Czy w przedszkolu sprawowany jest wewnętrzny nadzór pedagogiczny - TAK,
" - Czy działania usprawniające przyniosły pozytywny skutek - częściowo, ze względu na brak środków finansowych na ich przeprowadzenie. To, co zależało od współpracy nauczycieli z dyrektorem zostało poprawione. Należy, zatem podjąć decyzję o kontynuacji bądź modyfikacji działań naprawczych.

8. Uwagi końcowe: W badaniach ankietowych wzięło udział 57 osób na 200 rozdanych ankiet. Zespół ewaluacyjny uważa, że należy podjąć ostatnią próbę mającą na celu zwiększenie tej liczby. W tym celu:
- Proponujemy, aby na zebraniu ogólnym we wrześniu poinformować rodziców o fakcie prowadzenia w przedszkolu wewnętrznej ewaluacji - jej celach oraz idei,
- Poprosić rodziców o aktywny udział w badaniach ankietowych i przedstawić frekwencję w badaniach z lat ubiegłych,
- Zapewnić, iż wnioski z ewaluacji będą podane do wiadomości rodziców w miejscu widocznym i dostępnym dla rodziców (tablica informacyjna obok gabinetu Dyrektora).


*Rok 2010/2011


1. W roku szkolnym 2010/2011 ewaluacji wewnętrznej podlegał III obszar pracy przedszkola - Funkcjonowanie Przedszkola w środowisku lokalnym a w szczególności jego dwa wymiary:
- Rodzice są partnerami Przedszkola,
- Promowana jest wartość wychowania przedszkolnego.
2. Ocenie poddano również wnioski z ubiegłorocznej ewaluacji wewnętrznej - z roku szkolnego 2009/2010:
- Słabą orientację rodziców w procesach edukacyjnych zachodzących w Przedszkolu,
- Niską znajomość Koncepcji Pracy Przedszkola wśród nowych nauczycielek; Wprowadzenie w dokumencie modyfikacji związanych ze zmianą organizacji pracy w Przedszkolu,
- Nieznajomość Koncepcji Pracy Przedszkola i Statutu wśród rodziców,
- Brak przepływu informacji pomiędzy nauczycielkami a rodzicami nt. sukcesów i problemów dzieci w niektórych grupach.
3. Rada Pedagogiczna podjęła działania usprawniające mające na celu rozwiązanie wynikłych w ubiegłym roku problemów.
4. Przedmiot badań
A: Przedmiot ewaluacji:
- Współpraca przedszkola z rodzicami.
Cel ewaluacji:
- Pozyskanie informacji użytecznych dla pracy nad zwiększeniem uczestnictwa rodziców w życiu przedszkola,
- Opracowanie planu działań realizowanych na terenie przedszkola we współpracy z rodzicami,
- Zapoznanie szerokiego grona rodziców z koncepcją pracy przedszkola,
- Poprawa przepływu informacji pomiędzy nauczycielkami a rodzicami.
B: Przedmiot ewaluacji: Cel ewaluacji:
- Pozyskanie informacji na temat zainteresowania pracą przedszkola i jej osiągnięciami,
- Opracowanie informacji na temat przedszkola na stronę internetową przedszkola adekwatnie do potrzeb i oczekiwań odbiorców,
- Opracowanie koncepcji promowania przez przedszkole wartości edukacji.
5. Wnioski końcowe:
Uzasadnienie w obszarze: rodzice są partnerami przedszkola.
- przedszkole pozyskuje i wykorzystuje opinie rodziców na temat swojej pracy, rodzice mają wpływ na funkcjonowanie placówki i mają ku temu stworzone odpowiednie warunki.
Opiniotwórcza rola rodziców zaznacza się w wielu obszarach funkcjonowania przedszkola.
- przedszkole wspiera rodziców w wychowaniu dzieci i proponuje rodzicom różnorodne formy wsparcia. Rodzice mają świadomość istnienia specjalistów działających na terenie przedszkola
oraz poradni specjalistycznych oferujących pomoc rodzinie i korzystają z ich pomocy.
Cele ewaluacji w zakresie współpracy przedszkola z rodzicami zostały zrealizowane. Z ogólnej analizy ankiet wynika, iż w przyszłym roku należy dołożyć większych starań, by włączyć do współpracy rodziców niezbyt aktywnie interesujących się sprawami grup czy placówki. Niepokoi fakt bardzo małej aktywności rodziców w przeprowadzonych przez zespół badaniach. Na 200 wydanych ankiet rodzice zwrócili 65 wypełnionych.
Nasuwa się myśl, iż jest to rezultat bardzo małego zainteresowania rodziców pracą i osiągnięciami przedszkola. Jednak biorąc pod uwagę, nie ilościowy, lecz jakościowy charakter wypowiedzi w zwróconych ankietach, można wysnuć wniosek, iż faktycznie rodzice są partnerami przedszkola: zarówno Przedszkole, jak i poszczególne grupy podejmują działania we współpracy z rodziną a wypełnione ankiety przyniosły bardzo dużo cennych informacji, które posłużą do opracowania planu mającego na celu większe zaangażowanie rodziców w życiu placówki.

Uzasadnienie w obszarze: promowana jest wartość wychowania przedszkolnego.
- Przedszkole prezentuje i upowszechnia informacje o ofercie zajęć prowadzonych w przedszkolu oraz podejmowanych działaniach za pośrednictwem różnorodnych form przekazu: tablice informacyjne, tablice ogłoszeń, zebrania grupowe oraz ogólne, zebrania Rady Rodziców, kontakty indywidualne, system "karteczkowy", stronę internetową, gazetkę przedszkola, broszurki.
- Przedszkole informuje środowisko o celowości i skuteczności podejmowanych przez przedszkole działań. O ile na terenie placówki oraz w stosunku do środowiska rodziców można uznać podejmowane działania za wystarczające, to jednak może zbyt małą uwagę przykłada się do informowania o tych działaniach szerszego środowiska lokalnego i tzw. partnerów społecznych. Jednocześnie nasuwa się wniosek, iż kształt relacji ze środowiskiem nie jest zależny tylko od naszej inicjatywy i podejmowanych działań, a również od aktywności i chęci współdziałania drugiej strony. Niestety mamy wiele przykładów ignorowania naszych pomysłów przez potencjalnych partnerów społecznych: Szkołę Podstawową im. E. Szelburg - Zarembiny czy osiedlowy żłobek i nie uzyskaliśmy wiedzy wystarczającej do odpowiedzi na pytanie, jakie informacje o przedszkolu powinny być upowszechniane z ich punktu widzenia. Cele ewaluacji w zakresie promowania przez przedszkole wartości wychowania przedszkolnego zostały zrealizowane w dość dużym zakresie, jednak trudno było pozyskać od rodziców dane informujące o ich oczekiwaniach. W pytaniu otwartym dotyczącym tego zagadnienia wypowiedziało się kilka osób. Wydaje się, że pojedynczych odpowiedzi rodziców: "powinno być więcej dyscypliny a mniej zabawy", "więcej wyjść do teatru" nie można uznać za opiniotwórcze.


*Rok 2009/2010


W trakcie tegorocznego badania (ewaluacji) zbierano informacje pochodzące z wielu źródeł, od: dyrektora szkoły (lub placówki), nauczycieli, rodziców, oraz obserwacji szkoły (lub placówki) przy wykorzystaniu różnych metod badawczych. Badanie zostało zrealizowane w marcu 2010 r. przez zespół, w skład którego weszły:
Marzena Grzęda, Jolanta Mirosławska, Edyta Karbowiak, Joanna Karaś, Marta Szyderska.
Badaniem objęto 65 rodziców (ankieta ) i 16 nauczycieli (ankieta). Przeprowadzono wywiad indywidualny z dyrektorem placówki, a także obserwacje zajęć, placówki i analizę dokumentacji. Na podstawie zebranych danych został sporządzony raport,
który obejmuje podstawowe obszary działania placówki: efekty działalności dydaktycznej i wychowawczej i procesy zachodzące w placówce.
Wnioski z ewaluacji:
1. W przedszkolu podejmowane są skuteczne działania pobudzające aktywność i samodzielność dzieci.
2. Na uwagę zasługuje praca wychowawcza i dydaktyczna skoncentrowana wokół stworzenia jak najlepszych warunków do realizacji indywidualnych potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i społecznych dzieci.
3. Umiejętnie wykorzystywane są zasoby środowiska w celu podnoszenia efektów działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej przedszkola.
4. Rodzice niezbyt aktywnie uczestniczą w realizacji podejmowanych działań.
5. Potrzeby dzieci są głównym wyznacznikiem realizowanej koncepcji służącej ich wszechstronnemu rozwojowi.
6. Procesy zachodzące w przedszkolu są stale monitorowane, doskonalone i dostosowywane do zmieniających się warunków, jednak zbyt słaba jest w nich orientacja rodziców.
7. Przedszkole efektywnie współpracuje ze środowiskiem, rozpoznaje i zaspokaja jego potrzeby.